Våre verdier

Respekt

«Ved å vise respekt for andre mennesker vil vi oppnå
at alle opplever å føle seg sett og hørt»

Utvikling

«Vi vil at alle skal oppleve at det er rom for kreativitet og endringer, og at egne mål styrer utviklingen»

Åpenhet og ærlighet

«Åpenhet og ærlighet skal være en rød tråd i alle våre prosesser. Alle tanker og meninger skal respekteres, og vi skal vise toleranse og ha stor takhøyde

Etiske retningslinjer

 1. Formål og virkeområde
  Formålet med EPRO sine etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ordinært ansatte og styremedlemmer ved Enebakk Produkter as (EPRO).
 2. Generelt
  Ansatte og styremedlemmer ved EPRO skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og verdigrunnlag. De skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader bedriftens omdømme og tillit.
 3. Møte med arbeidstakere og deltakere
  Ansatte ved EPRO skal møte arbeidstakere og deltakere med respekt. Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i all veiledning og tjenesteyting. Sammenblanding av ansattes og tiltaksdeltakernes private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme.
 4. Habilitet
  Alle ansatte i EPRO er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler, og har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet. Ved tvil om habilitet skal den ansatte legge fram saken for Daglig leder.
 5. Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten
  Ansatte og styremedlemmer ved EPRO må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold.
  Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, plikter ansatte å gi avkall på gaver fra tiltaksdeltakere eller deres pårørende, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.
 6. Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle
  Ansatte i EPRO kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan EPRO sine medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp slik at forholdene kan bedres. Konfidensialitet og varsling er innarbeidet i egne rutiner.
 7. Ansvar
  Ansatte i EPRO skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar bedriftens verdigrunnlag. De har et personlig og selvstendig ansvar for å følge bedriftens etiske retningsregler, og plikter å ta opp tvilstilfeller og etiske dilemmaer med Daglig leder. Alle ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller som medfører brudd på selskapets etiske retningslinjer.